Nieuws

Corona column Suzanne Stolk: weer even terug na 2,5 maand afwezigheid

29 mei 2020

De jaarlijkse Boomfeestdag vieren, ik had er weer heel veel zin in!

Alles was voorbereid en een enthousiaste leerkracht en groep stonden te popelen om de bomen te gaan planten. Dat zou allemaal plaats gaan vinden op woensdag 18 maart.

Maar toen, toch best onverwacht, was daar de ‘intelligente lock-down’ zoals de minister-president het noemde. En de boomfeestdag ging niet door…

De hekken van mijn mooie werkplek, Duurzaamheidscentrum Weizigt van gemeente Dordrecht, bleven gesloten. Scholen konden geen lessen meer komen doen, gezinnen konden geen bezoekje meer brengen aan de Stadsboerderij, de Tuinen en het Aquarama. Ook moest iedereen thuis werken tenzij dat echt niet mogelijk zou zijn. Bij Weizigt zijn er natuurlijk dieren en tuinen die zorg en aandacht behoeven, dus een aantal collega’s bleef, op gepaste afstand van elkaar, aan het werk. Helaas zonder hulp van de vele vrijwilligers die gewoonlijk bij ons actief zijn.

Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij Weizigt

Voor mij persoonlijk betekende de lock-down dat ik voorlopig vanuit huis mijn werk moest doen. Dat was natuurlijk wel even wennen. Collega’s spreek je alleen telefonisch of via het scherm met de digitale vergadermogelijkheden.

Op dit moment worden alle lock-down maatregelen weer langzaamaan versoepeld. In juni zal ons centrum ook weer in kleine, gefaseerde stapjes open gaan. Er zijn wel allerhande maatregelen die genomen moeten worden zoals looproutes, hygiëne-maatregelen en een beperking in het aantal bezoekers dat toegang heeft tot het terrein. Scholen komen helaas nog niet op bezoek. We proberen hen daarom alternatieven te bieden voor op school.

Op de fiets van Maassluis naar Dordrecht om mijn werkplek weer te bezoeken

Zelf pakte ik deze week de fiets om mijn werkplek na 2,5 maand afwezigheid weer een keer te bezoeken. Het was wel een flinke rit (46 km) maar heel fijn om collega’s, op gepaste afstand, en het mooie terrein weer even te zien!

Een Engelse versie van deze column staat hieronder. De komende weken volgen nog meer video-berichten en columns van onze stedenband in deze rubriek. Bezoek deze website en onze Facebookpagina dus regelmatig voor updates!

Corona column Suzanne Stolk: back again after 2.5 months of absence

Celebrating the annual Tree Planting Day, I was really looking forward to it!

Everything was prepared and an enthusiastic teacher and class were eager to plant the trees. That would all take place on Wednesday March 18…

But, quite unexpectedly, there was it was: the ‘intelligent lock-down’ as the Prime Minister called it. And the Tree Planting Day could not take place.

The gates of my beautiful workplace, Sustainability Centre Weizigt of the Municipality of Dordrecht, remained closed. Schools could no longer come to do classes, families could no longer visit the City Farm, the Gardens and the Aquarama. Everyone also had to work from home unless that really wouldn’t be possible. At Weizigt, there are of course animals and gardens that require care and attention, so a number of colleagues continued to work on location, at an appropriate distance from one another. Unfortunately, they had to do without the support of the many volunteers that usually help at the Centre.

For me personally, the lock-down meant that I had to do my work from home for the time being. That took some getting used to, of course. You talk with your colleagues only by telephone or via the screen with the digital meeting options.

At this moment, all lock-down measures are slowly being relaxed again. In June our Centre will also open again, in small, phased steps. There are all kinds of measures that must be taken, such as walking routes, hygiene measures and a limitation in the number of visitors who can access the site at the same time. Unfortunately, schools are not yet visiting. We therefore try to offer them alternatives, to work on at school.

This week, I took the bike to visit my workplace again after a 2.5-month absence. It was a long drive (46 km) but very nice to see colleagues – at an appropriate distance of course – and the beautiful terrain again!

“Een stedenband is geen speeltje van de gemeente, maar een investering in de toekomst.”

Burgemeester Arno Brok, Dordrecht